Useful information for travelers to Uman and Eastern Europe

Planning to travel to Kivrei Tzadikim? Looking for information on the area?
We are happy to help

המגיד ממזריטש, היה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב וממשיך דרכו הקדושה. רבי דוב בער בן רבי אברהם וחוה, נולד בעיירה לוקטש באוקראינה.
אביו היה מיוחס גדול שהתפרנס ממלמדות. את בנו שלח ללמוד בצעירותו אצל הפני יהושע זצ"ל.
לאחר נישואיו החל ללמוד את תורת הקבלה. לאחר פטירת הבעל שם מונה בנו רבי צבי הירש לממלא מקומו. שנה לאחר מכן, במהלך סעודת יום טוב שני של חג השבועות, נעמד רבי צבי ואמר שאביו הודיעו בחלום למסור את הנהגת החסידות לרבי דוב בער.
המגיד התיישב במזריטש ומשם שלח את תלמידיו להפיץ את תורת החסידות בכל מדינת פולין ומחוץ לה.
מבית מדרשו של המגיד יצאה "העליה החסידית הגדולה", גדולים וחשובים מתלמידיו שעלו להתיישב בארץ הקודש. הרב המגיד חפץ לעלות לישראל אך מן השמים עיכבו בעדו.
בשנת תקל"ב פרצה במזריטש מגפה. ר' זושא מאניפולי הביא את המגיד ובני ביתו לאניפולי. שם התגורר המגיד כשבעה חודשים עד ליום הסתלקותו.

אניפולי

117 ק"מ מאומן

2:12 דקות נסיעה

י"ט בכסלו

TOP